Kennis-en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, nader te noemen KEI, staat voor duurzame economische structuurversterking van het MKB-bedrijfsleven in de regio Noordoost Fryslân. KEI tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het versterken en slimmer verbinden van bestaande netwerken en netwerkstructuren, bevordering van kennisoverdracht aan het bedrijfsleven, het onderzoeken, initiëren en begeleiden van samenwerkingsprojecten welke zullen leiden tot proces- en productinnovaties. Dit in samenwerking met MKB-ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden.
Opgebouwde kennis zal worden gedeeld met andere netwerken en netwerkstructuren om hierdoor te komen tot projecten welke bijdragen aan een sterker innovatie-ecosysteem.Clustering van kennis binnen een netwerk van middelgrote- en kleine bedrijven wordt nog meer dan nu al het geval is het kenmerk van de toekomst.  

Martin van der Veen
Directeur
Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân
Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het KEI gaat door het slim verbinden van regionaal opererende MKB-bouw- en metaalbedrijven vooralsnog minimaal twee innovatieclusters opzetten. Er is voor gekozen om de bedrijven uit de twee sterke economische peilers uit de regio te verbinden.
Het gaat hierbij om de sectoren bouw en metaal. Er is inmiddels gestart met een innovatiecluster voor de sector bouw. Doelstelling hierbij is bouw- en aan de bouw gerelateerde bedrijven samen te brengen in een cluster van hoogwaardige bedrijven. Binnen dit cluster zal door samenwerking gebouwd worden aan proces-en product- en marktinnovaties. Binnen dit cluster wordt nauw samengewerkt met de Kenniswerkplaats, mbo, hbo en universitaironderwijs, de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân en de Provincie Fryslân. Eveneens wordt aansluiting gezocht bij de overkoepelende brancheorganisaties als Bouwend Nederland, UNETO-VNI, VNO-NCW en MKB-Noord en andere relevante netwerkorganisaties. Binnen de clusters worden er cross-sectorale verbindingen gemaakt met onder meer zorgaanbieders, woningbouwverenigingen c.q. coöperaties om ook de toekomstige behoefte (levensloopbestendig- en duurzaam bouwen) mee te nemen in de projecten. Een van de grotere projecten binnen de sector bouw en metaal is gericht op circulaire economie en biobased materialen om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling van de regio Noordoost Fryslân. Daarnaast biedt het KEI bedrijfskundige en marketingtechnische ondersteuning aan individuele ondernemers om innovatieve producten, gebaseerd op een duurzame- en circulaire economie, op de markt te brengen.

M.R. van der Veen, directeur Kennis-en Innovatiehuis Noordoost Fryslân